Get Adobe Flash player
Strona Główna Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

DZIEŃ STRAŻAKA 2017

W dniu 25 maja 2017r emeryci i renciści Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tradycyjnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej uroczyście obchodzili swoje święto „Dzień Strażaka 2017”

Świętowanie rozpoczęło się na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej złożeniem meldunku z-cy Komendantu Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st.bryg. Robertowi Sabatowi. Przy dźwiękach hymnu państwowego została podniesiona flaga państwowa.

Otwarcie uroczystości i powitanie gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Marcin Oziębło :

- z-cy Komendanta Świętokrzyskiego PSP w Kielcach st.bryg. Roberta Sabata

- władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego

- prezesów kół związków emerytów i rencistów

Pana Jerzego Bojanowicza-Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych W Kazimierzy Wielkiej

Pana Tadeusza Podkowy – Prezesa Koła nr1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej

Pana Mariana Stoczkiewicza – Prezesa Koła Nr1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP W Kazimierzy Wielkiej wraz z licznie przybyłych emerytów Komendy Państwowej PSP
-dyrektorów, kierowników i służb współpracujących z PSP

Powiatowe obchody „Dnia Strażaka” były znakomitą okazją do uczczenia awansów na wyższe stopnie służbowe , uhonorowaniem strażaków za zaangażowanie i poświecenie podczas działań ratowniczych oraz działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Za ofiarność, zaangażowanie i oddanie służbie dziękowali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.Za długoletnią działalność w związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa wyróżniona została nasza członkini Koła Nr1 koleżanka Krystyna Słupik – skarbnik Koła Nr1.

Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP dokonali Prezes Koła Nr1 Marian Stoczkiewicza i Komendant Powiatowy PSP kpt.Marcin Oziębło.
 Po części oficjalnej dalej świętowali wspólnie strażacy i emeryci w spotkaniu integracyjnym w restauracji „EUFORIA” w Kazimierzy Małej.

Takie spotkania mają szczególny wymiar dla ludzi , którzy jedną część swojego życia zawodowego spędzili razem pod jednym dachem w jednostce Straży Pożarnej poza domem pełniąc służbę 24 h na dobę.

Serdecznie dziękuję wszystkim emerytom i rencistą , szczególnie tym którzy chętnie przybyli na nasze spotkanie i biorą w nich udział. Dziękuję serdecznie za to , że możemy się spotkać , powspominać , ponarzekać co nas boli w sensie pozytywnym.

Wszystkiego Najlepszego z okazji naszego święta składa:

Prezes Zarządu Koła Nr1 ZERPRP w Kazimierzy Wielkiej 
Mariana Stoczkiewicz

1.jpg 10.JPG 2.jpg 5.jpg 7.jpg 8.JPG 9.JPG

 

Zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej - 26.01.2017 r.

W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, w którym uczestniczył mł. kpt. Marcin Oziębło p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz członkowie Koła nr 1. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Koła nr 1 Marian Stoczkiewicz. Prezes przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Koła nr 1 za rok 2016 przedstawił Prezes Marian Stoczkiewicz omawiając działania podejmowane w zakresie integracji na rzecz środowiska emeryckiego, podkreślając wspólne spotkania emerytów Komendy Powiatowej PSP i czynnych strażaków podczas organizowanych uroczystości związanych z Dniem Strażaka czy też spotkań wigilijno-noworocznych. Zarząd Koła udziela pomocy merytorycznej emerytom i rencistom ubiegającym się o pomoc finansową z funduszu socjalnego, którego dysponentem jest Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach. Rozpatrywanie wniosków dokonuje komisja socjalna przy Komendancie Wojewódzkim w skład której wchodzą nasi członkowie: kol. Jolanta Rogowska i kol. Paweł Cabala. Zarząd Koła zorganizował 2 pikniki rodzinne: 25 czerwca i 27 sierpnia 2016 r. dla emerytów wraz z żonami, a niektórzy nawet z dziećmi w miejscowości Krzyszkowice u Pana Zbigniewa Zaparta. Udział wzięli również oficerowie Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Było bardzo wesoło i sympatycznie. Wspaniała muzyka, tańczono, spiewano, po prostu wspaniała zabawa. Uczestnicy wnioskowali by w 2017 r. również takie pikniki zorganizować. Następnie Prezes Marian Stoczkiewicz przedstawił informację z posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach, w których uczestniczył w 2016 r. Następnie głos zabrał p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej mł. kpt. Marcin Oziębło. Komendant pozytywnie wyraził się o podejmowanych działaniach w celu integracji środowiska pożarniczego na terenie powiatu Kazimierza Wielka. Zapewnił, że tak jak dotychczas Komenda dalej, a nawet i jeszcze lepiej będzie wspierała działania podejmowane na rzecz prawidłowego działania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej. Tak jak dotychczas będzie pomagała emerytom będącym w trudnych sytuacjach finansowych w zakresie korzystania ze środków finansowych funduszu socjalnego. Na zakończenie powiedział: „Drzwi Komendy otwarte są dla Was emeryci. Komenda czuła jest na sprawy emerytów”. Wystąpienie Pana Komendanta przyjęto gromkimi oklaskami. Prezes Marian Stoczkiewicz podziękował Komendantowi mł. kpt. Marcinowi Oziębło za kontynuację wypracowanych, sprawdzonych zasad, bardzo dobrej współpracy pomiędzy Komendantem Powiatowym, a Prezesem Koła nr 1. Następnie Prezes Marian Stoczkiewicz omówił plan pracy na rok 2017, który również uwzględnił wnioski z posiedzeń Koła nr 1 by w 2017 r. zorganizować również 2 pikniki rodzinne u Pana Zbigniewa Zaparta. Podjęto również 3 uchwały: -przyjęcia w poczet członków związku bryg. w st. spocz. Janusza Bułę-byłego Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, -rezygnacji z członkostwa Koła nr 1 w Kazimierzy Wielkiej jednego członka, -dopłaty do pikników rodzinnych ze środków finansowych Koła nr 1.

Miłym akcentem było wręczenie kol. Czesławowi Stępniowi medalu okolicznościowego „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Wręczenia dokonali: Prezes Marian Stoczkiewicz i V-ce Prezes Paweł Cabala. Prezes-Marian Stoczkiewicz podziękował członkom Koła za aktywne włączanie się w realizację zadań statutowych, za aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła. Życzyłby sobie by przynależność do Związku Emerytów dawała ogromną satysfakcję, byśmy bardziej korzystali z uroków okresu emeryckiego.

Prezes Koła Nr 1

st. bryg. w st. spocz. Marian Stoczkiewicz

  1.JPG 2.JPG

 

zeirprp baner

 

Zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej


W dniu 17.02.2016 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej, w którym uczestniczyli członkowie Koła Nr 1 oraz Z-ca Komendanta Powiatowej PSP mł. bryg. Janusz Buła.

Zebraniu Przewodniczył Prezes Zarządu Koła Nr 1 Marian Stoczkiewicz, przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Koła Nr1 przedstawił Prezes Marian Stoczkiewicz omawiając działania podejmowane w zakresie integracji na rzecz środowiska emeryckiego, podkreślającego wspólne spotkania emerytów i czynnych strażaków podczas organizowanych uroczystościach związanych z "Dniem Strażaka" czy też spotkania wigilijno-noworocznego. Prezes Marian Stoczkiewicz przedstawił plan pracy Zarządu Koła Nr1 na 2016 r. przyjęty został jednogłośnie. Następnie zapoznał ze zmianami socjalnego korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa województwa świętokrzyskiego, którego dysponentem jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach. Jako członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach Prezes złożył sprawozdanie z obrad z 2015 r. i podjętych uchwał w zakresie prawidłowego funkcjonowania Związku w województwie świętokrzyskim.

Podjęto również 2 uchwały w zakresie:

 • przyjęcia w poczet członków związku st. kpt. w st. spoczynku Adama Skrzelę,
 • przyjęcie planu działania spotkań integracyjnych (ognisko, pieczenie ziemniaka) 2016 r.

Zabierając głos Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. Bryg. Janusz Buła podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP mł. bryg. Kazimierzem Zabłotnym, a Prezesem Koła Nr 1 Marianem Stoczkiewiczem.

Zapewnił, że tak jak dotychczas Komenda dalej będzie wspierała wszystkie działania podejmowane na rzecz prawidłowego działania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej. Tak jak dotychczas będzie pomagała emerytom będącym w trudnych sytuacjach finansowych w zakresie korzystania ze środków finansowych funduszu socjalnego na rzecz województwa. Podkreślił słowa Komendanta Powiatowego mł. bryg. Kazimierza Zabłotnego „Drzwi Komendy otwarte są dla Was, Komenda czuła na sprawy emerytów”. Wystąpienie Z-cy Komendanta przyjęto gromkimi oklaskami.

Prezes Marian Stoczkiewicz podziękował Kierownictwu Komendy za stworzenie wspaniałych warunków do realizacji zadań statutowych nowego Związku, za przydzielenie pomieszczenia wraz z wyposażeniem: komputer: drukarka, telefon stacjonarny, dostęp do Internetu dla naszego Koła. Podziękował mł. bryg. Januszowi Bule za obecność na zebraniu, deklaracje dalszej współpracy oraz za życzenia dobrej realizacji przyjętych zadań w planie pracy w 2016 r. Członkom Koła podziękował za aktywne włączanie się w realizację zadań statutowych, za aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła. Szczególnie podkreślił uczestnictwo prawie 100 % w zebraniu sprawozdawczym w dniu dzisiejszym.

Prezes podkreślił, że w wystąpieniach członków Koła dało się odczuć, że przynależność do Związku Emerytów daje Im ogromną satysfakcje i wiedzę na temat zmian zachodzących w Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zmian kadrowych czy też sprzętowych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Na zakończenie wypowiedział te słowa: „do zobaczenia w takim składzie osobowym na Powiatowych obchodach „Dnia Strażaka” w 2016 r.”

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z 20-leciem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP


W dniu 23 stycznia 2015 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z 20-leciem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Udział w zebraniu wzięli:

 • Jan Nowak- Starosta Kazimierski
 • st. kpt. Kazimierz Zabłotny - Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej
 • mł. bryg. Janusz Buła- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej
 • st. kpt. Piotr Łudzik- Dowódca JRG w Kazimierzy Wielkiej
 • oraz emeryci i renciści Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Po otwarciu zebrania i powitaniu zebranych gości, Prezes Marian Stoczkiewicz przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówił historię powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, działalność Koła Nr 1 od chwili powstania. Pierwszym Prezesem Zarządu Koła Nr 1, był st.ogn. w stanie spoczynku Czesław Stępień, a od 2005 roku st.bryg. w stanie spoczynku Marian Stoczkiewicz. Koło Nr 1 w dniu powstania liczyło 16 członków. Po reaktywowaniu w 2009 roku było 17 członków. Obecnie w Kole Nr 1 zrzeszonych jest 33 członków.

Na zebraniu wyborczym 20 marca 2009 r. wybrano Zarząd Koła Nr 1:

 • Prezesem został Marian Stoczkiewicz
 • v-ce prezesem Stefan Wąż
 • sekretarzem Kazimierz Kusak
 • skarbnikiem Krystyna Słupik
 • Komisje rewizyjna tworzyli: Marek Gala - przewodniczący
 • sekretarz - Wiesław Łuczyw 
 • członek - Władysław Słupik

Prezes Marian Stoczkiewicz w wystąpieniu szeroko omówił działalność Związku w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Koła na rzecz środowiska emeryckiego w Kazimierzy Wielkiej:

1. W zakresie wzrostu stanu członków Koła Nr 1

 • Uczestnictwo Prezesa Kola w spotkaniach organizowanych przez Komendanta Powiatowego PSP w związku z przejściem strażaków na emeryturę i prezentowanie celów i tematów podejmowanych przez Zarząd Koła na rzecz emerytów i rencistów.
 • Zapraszanie emerytów i rencistów nie należących do naszego Koła na zebrania, spotkania organizowane przez Zarząd Koła

Następuje wzrost członków Związku:

 • „Dzień Strażaka” 21.05.2005r. - wstępuje do związku 7 emerytów - stan 23 członków
 • 14.01.2010r.- spotkanie noworoczne w Zajeździe Słonecznym w Donosach - 3 członków - stan 26 członków
 • 20.01.2011r.- spotkanie noworoczne Zajazd Słoneczny w Donosach - 2 emerytów - stan 28 członków
 • 2012r. - 2 emerytów - stan 30 członków
 • 2013r. -3 emerytów - stan 31 członków
 • 24.01.2014r.- walne zebranie sprawozdawcze - 3 emerytów - stan 34 członków.

2. Pogłębienie i usprawnienie współpracy z Komendantem Powiatowym PSP:

 • wspólne organizowanie integracyjnych spotkań strażackich dla emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP:

- Dzień Strażaka
- opłatek noworoczny
- ogniska integracyjne

 • udział Prezesa w naradzie noworocznej
 • udział Komendanta Powiatowego PSP w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła
 • wyznaczenie strażaków PSP do współpracy z Zarządem Koła w zakresie spraw organizacyjnych, pomocy merytorycznej emerytom i rencistom ubiegającym się o pomoc finansową z funduszu socjalnego
 • w nowej strażnicy Komendant Powiatowy PSP przydzielił dla Związku pomieszczenie wraz z wyposażeniem w zakresie właściwego funkcjonowania Związku. Członek Komisji rewizyjnej Władysław Słupik przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy. Przedstawił wniosek Komisji w zakresie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres sprawozdawczy. Długoletnim członkom Związku, aktywnym, zaangażowanym wręczono medale pamiątkowe z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Medale otrzymali: Czesław Stępień, Henryk Cugowski, Jan Wolski, Mieczysław Domagała, Andrzej Pisarek, Paweł Cabala, Artur Siemieniec, Kazimierz Kusak, Arkadiusz Jop, a wręczyli: Jan Nowak- Starosta Kazimierski, Kazimierz Zabłotny - Komendant Powiatowy PSP, Marian Stoczkiewicz - Prezes Koła Nr 1 ZEiRP RP. Za szczególne zaangażowanie, bardzo dobrą współpracę ze Związkiem, Zarząd Koła Nr 1 wyróżnił medalem Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Kazimierza Zabłotnego. Medal okolicznościowy wręczyli: Jan Nowak- starosta kazimierski, Marian Stoczkiewicz - Prezes Koła Nr 1.

Starosta Jan Nowak w ciepłych słowach ustosunkował się do podejmowanych działań nie tylko organizacyjnych ale także działań integracyjnych środowisko pożarnicze. Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Kazimierz Zabłotny podziękował za bardzo owocną, mobilizującą współpracę Prezesa Mariana Stoczkiewicza z Kierownictwem Komendy Powiatowej i Jednostko Ratowniczo- Gaśniczej. Dla dobrego funkcjonowania Związku przydzielił pomieszczenie wraz z wyposażeniem do prawidłowego wykonywania zadań statutowych Związku.

Udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła. Przystąpiono do wyboru Zarządu i Komisji rewizyjnej.

Prezesem ponownie wybrano Mariana Stoczkiewicza. Zarząd ukształtował się następująco: v-ce prezesem został Paweł Cabala, sekretarzem Jolanta Rogowska, skarbnikiem Krystyna Słupik. Komisja Rewizyjna ta sama: przewodniczący Marek Gala, sekretarz Wiesław Łuczywo, członek Władysław Słupik.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki w Kielcach wybrani zostali: Marian Stoczkiewicz i Jolanta Rogowska. Prezes Marian Stoczkiewicz szeroko omówił obowiązki członka wynikające ze statutu w zakresie opłacalności składek członkowskich i uczęszczania na spotkania, zebrania organizowane przez Zarząd. W stosunku do dwóch członków są poważne zastrzeżenia - nie opłacają składek członkowskich od 3 lat i nie uczęszczają na zebrania, spotkania. Walne zebranie podjęło uchwałę o skreśleniu ich z listy członków Koła Nr 1 ZEiRP RP w Kazimierzy Wielkiej. Podjęto również uchwały w zakresie podwyższenia składki członkowskiej do wysokości 30zł. Na rok od członka.

Prezes Marian Stoczkiewicz podziękował gościom za wysoką ocenę podejmowanych działań przez Zarząd Koła na rzecz środowiska emeryckiego, za życzenia i sukcesy w dalszej działalności Związku.

Podziękował również członkom Koła za zaangażowanie i aktywność podczas zebrań czy też spotkań, organizowanych wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP. Prezes zapewnił, że tak jak dotychczas a nawet i lepiej Zarząd będzie pracował w zakresie funkcjonowania Zarządu czy podejmowanych działań na rzecz środowiska emeryckiego.
 

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów


W dniu 24 stycznia 2014 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej. 

Tematyką zebrania były następujące zagadnienia:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP za 2013r.
2. Analiza opłacalności składek członkowskich i udziału członków w organizowanych, spotkaniach, zebraniach.
3. Plan pracy zarządu Koła na 2014r.
4. Propozycje do działalności kulturalno-oświatowej na 2014 rok.
5. Sprawy różne. 

Udział w zebraniu sprawozdawczym wziął Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Kazimierz Zabłotny.

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Koła Nr 1 Marian Stoczkiewicz.

Program zebrania został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Prezes Marian Stoczkiewicz poruszając następujące tematy:

1. Podejmowanie działalności w zakresie wzrostu stanu członków naszego Koła poprzez uczestnictwo Prezesa Mariana Stoczkiewicza w spotkaniach organizowanych przez Komendanta Powiatowego PSP w związku z przejściem strażaków na emeryturę i prezentowanie celów i tematów podejmowanych przez Zarząd Koła na rzecz emerytów i rencistów oraz zapraszania emerytów i rencistów nie należących do naszego Związku na spotkania organizowane przez Zarząd Koła.
2. Poprawianie i usprawnianie współpracy związku z Komendą Powiatową PSP poprzez: 
- wspólne organizowanie integracyjnych spotkań strażackich dla emerytów i rencistów z czynnymi strażakami PSP m.in.: dzień Strażaka, opłatek noworoczny czy też ognisko integracyjne.
3. Bieżące dokumentowanie wydarzeń z życia emerytów poprzez prowadzenie Kroniki i na stronie internetowej Komendy Powiatowej czy Wojewódzkiej PSP.
4. Poprawa funkcjonowania Zarządu Koła: - udzielanie pomocy merytorycznej emerytów i rencistów (w 2013r. 3 osoby) ubiegającym się o pomoc finansową z funduszu socjalnego, - ocena opłacalności składek członkowskich oraz udział członków Koła w organizowanych spotkaniach i zebraniach, - udział Prezesa w naradzie rocznej Komendy Powiatowej PSP, - W 2013 roku dwukrotnie (6 marca i 14 listopada) omawiano szczegółowo opłacanie składki członkowskiej i udział członków Zarządu w zebraniach, spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła. 6 członków nie w pełni wywiązuje się z praw i obowiązków członka Związku. Podjęto uchwałę, by zarząd wystosował pismo do tych członków pismo przypominające prawa i obowiązki członka Zarządu.
5. 14 maja 2013 roku Prezes brał udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kielcach, które odbyło się w Zespole Pałacowym w Rytwianach k/ Staszowa, na którym omówiono bieżące sprawy Związku.
6. W dniu 13 lipca 2013 r. podczas święta Wojska Polskiego zorganizowanego przez Koło Nr 11 związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej podpisano uroczyście porozumienie o współpracy pomiędzy Kołami. Nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej Kołem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kołem Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Zadaniem porozumienia m.in. będzie reprezentowanie wspólnego stanowiska spraw dotyczących emerytów i rencistów. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Kazimierz Zabłotny, który podziękował za wspaniałą współpracę z Prezesem Koła Marianem Stoczkiewiczem. Następnie poinformował o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy dla potrzeb PSP w Kazimierzy Wielkiej. Przekazanie odbędzie się 16 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w Kazimierzy Wielkiej połączone z przekazaniem strażnicy dla komendy Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej. Zaprosił wszystkich emerytów na tę uroczystość. Poinformował jednocześnie, że Związek będzie miał swoje pomieszczenie wraz z wyposażeniem. Oświadczył: „drzwi Komendy są zawsze otwarte dla emerytów i rencistów, serdecznie wszystkich Komendant Powiatowy zaprasza”. Podziękował za zaangażowanie emerytów w działalność Związku i życzył sukcesów w realizacji przyjętych zadań na rok 2014.
7. Prezes Marian Stoczkiewicz omówił plan pracy na 2014r., który w zasadzie nie odbiega od planu pracy na 2013r.
8. Podjęto uchwały o przyjęciu w szeregi Związku emerytów: Jerzego Węża i Mariusza Janiszewskiego.
9. Na zakończenie zarząd otrzymał absolutorium, a Prezes podziękował członkom za zaangażowanie i aktywność na zebraniach czy tez spotkaniach organizowanych przez Zarząd Kola. 

  1.JPG 2.JPG

 

Zebranie Sprawozdawcze Emerytów i Rencistów


W dniu 6 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej Zarząd koła nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował zebranie sprawozdawcze któremu przewodniczył Prezes Zarządu Koła były Komendant Powiatowy st. bryg. w stanie spoczynku Marian Stoczkiewicz.

Na zebraniu omówiono następującą tematykę:

1. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła.
2. Analizę opłacanych składek.
3. Plan racy kola na 2013r.
4. Analizę sytuacji materialnej emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji finansowej oraz określenie pomocy z funduszu socjalnego.

W zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Kazimierz Zabłotny który w swym wystąpieniu przedstawił stan zaawansowania budowy nowej strażnicy, podziękował zarządowi koła za bardzo dobra współpracę oraz przedstawił zadania jakie czekają Komendę Powiatową PSP w 2013r.

Komendant Powiatowy wszystkim emerytom życzył zdrowia i zachęcał do częstych spotkań w siedzibie komendy.

Uchwałą Zarządu Koła w poczet jego członków zostali przyjęci Pan Paweł Cabala były z-ca Komendanta Powiatowego , Pan Leszek Bogacki oraz Pan Mirosław Kaleta funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP którzy w ostatnim czasie odeszli ze służby na emeryturę.


1.JPG 2.JPG

 

Spotkanie emerytów


W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej w sali konferencyjnej w dniu 27 października 2011 roku odbyło się spotkanie członków Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów RP.

 

W spotkaniu brali udział:

 • Komendant Powiatowy PSP kpt. Kazimierz Zabłotny,
 • Prezes Zarządu Koła st.bryg. w stanie spoczynku Marian Stoczkiewicz,
 • Z-ca komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Paweł Cabala.

 

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Koła Marian Stoczkiewicz, który przedstawił zasady funkcjonowania Koła, omówił sprawy bieżące oraz problemy przedstawione na Zjeździe Delegatów Związku Emerytów i Rencistów RP w Częstochowie.
Zabierając głos Komendant Powiatowy PSP kpt. Kazimierz Zabłotny podziękował za zaproszenie, przedstawił najważniejsze zadania które realizują kazimierscy strażacy oraz przedstawił możliwość pomocy emerytom ze strony Komendy.
Ustalono, że kolejne wspólne spotkanie strażaków i emerytów odbędzie się w grudniu bieżącego roku.


Wszystkim emerytom życzymy zdrowia i zachęcamy do częstszych spotkań w Państwowej Straży Pożarnej.

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg